Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb, więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO UPALAM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://upalam.pl (dalej jako: „Upalam.pl”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”). Upalam.pl jest portalem społecznościowym o tematyce motoryzacyjnej. Za pośrednictwem Upalam.pl możliwe jest między innymi nawiązywanie relacji oraz komunikowanie się między użytkownikami, w tym również poprzez dzielenie się informacjami oraz różnymi treściami przez użytkowników. Upalam.pl pozwala również na udzielanie oraz pozyskiwanie wsparcia finansowego przez kierowców chcących rozwijać swoje pasje motoryzacyjne. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków zamieszczania treści przez użytkowników. Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, Zespół Upalam.pl 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z UPALAM.PL
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z UPALAM.PL
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA, PROWADZENIE PROFILU
 6. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW W UPALAM.PL
 7. GRUPY DYSKUSYJNE
 8. UTWORZENIE I PROWADZENIE PROFILU KIEROWCY
 9. WSPARCIE KIEROWCY, WYPŁATA WSPARCIA
 10. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 11. KLUB UPALAM.PL
 12. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 14. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 17. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 18. PRAWA AUTORSKIE DO UPALAM.PL ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem Upalam.pl jest Piotr Blicharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PBA Piotr Blicharski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jarzębinowa 29, 26-065 Piekoszów, NIP: 9591694363, REGON: 260278194, adres poczty elektronicznej: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl) (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firm na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również niezależne podmioty trzecie – to jest Użytkownicy, którzy mogą wchodzić ze sobą w interakcje, zawierać transakcje oraz porozumiewać się, korzystając z funkcjonalności Upalam.pl udostępnionych przez Usługodawcę. Użytkownicy mogą korzystać z Upalam.pl w szczególności w celu nawiązywania relacji na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, UPALAM.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://upalam.pl.  
 b. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 c. USŁUGODAWCA – Piotr Blicharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PBA Piotr Blicharski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jarzębinowa 29, 26-065 Piekoszów, NIP: 9591694363, REGON: 260278194, adres poczty elektronicznej: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl).
 d. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 e. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne.
 f. KIEROWCA – Użytkownik prowadzący Profil Kierowcy w Serwisie Internetowym.
 g. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Upalam.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych i pozostałych funkcjonalności dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg posiadania Konta.
 h. PROFIL – publiczna część Konta Użytkownika (strona profilowa) dostępna do wglądu dla pozostałych Użytkowników, w ramach której wyświetlane są informacje na temat Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.
 i. PROFIL KIEROWCY – rodzaj Profilu utworzony przez Użytkownika, który poprzez informacje w nim zamieszczane zaprasza innych Użytkowników do udzielania mu Wsparcia.
 j. PROGI WSPARCIA – deklarowana przez Kierowcę minimalna wartość Wsparcia uprawniająca Sponsora do skorzystania z określonych świadczeń zapewnianych przez Kierowcę lub Usługodawcę.
 k. SPONSOR – Użytkownik, który dokonał Wsparcia na rzecz Kierowcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 l. WSPARCIE – dobrowolne świadczenie pieniężne o dowolnej wysokości dokonywane na rzecz Użytkownika prowadzącego Profil Kierowcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 m. KLUB UPALAM.PL – program lojalnościowy organizowany przez Usługodawcę dla Użytkowników, którzy spełnią warunki członkostwa określone w Regulaminie.
 n. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 o. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 p. TPAY.COM – zewnętrzny dostawca płatności elektronicznych, tj. spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 798 500,00 zł w całości opłacony.
 q. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z UPALAM.PL


1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca,  aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, 
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).


3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z UPALAM.PL


1. Serwis Internetowy pozwala Użytkownikom na przechowywanie i udostępnianie swoich treści i danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, rozpowszechniane i przechowywane przez siebie w ramach Serwisu treści i dane.
 2. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści i dane w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
 3. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników w Upalam.pl zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych i wysyłanych między sobą przez Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będącego Firmą na Prawach Konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Upalam.pl było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Upalam.pl w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będącego Firmą na Prawach Konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 7. Usługodawca nie weryfikuje warunków ani przedmiotu ewentualnych zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy w rezultacie swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania, które Użytkownicy mogą zawierać między sobą, na przykład na podstawie zamieszczanych przez nich ogłoszeń, są zawierane na ich wyłączną odpowiedzialność.
 8. Usługodawca przestrzega Użytkowników przed ryzykiem związanym z wchodzeniem w interakcje z innymi osobami korzystającymi z Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik powinien rozważnie oceniać informacje i komunikaty, które otrzymuje od innego Użytkownika, w szczególności wtedy, gdy nie może mieć pewności co do tożsamości tego Użytkownika oraz wiarygodności udostępnianych przez niego treści. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Użytkownikami oraz nie podawać żadnych danych, które uważa za poufne, w szczególności danych logowania do Konta.
 9. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepożądanych zachowań, podejrzanych treści lub wypowiedzi w Serwisie, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy, na przykład korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu. Jeżeli zgłoszona treść narusza warunki Regulaminu, Usługodawca może podjąć odpowiednie kroki w zakresie przewidzianym Regulaminem, aby uniemożliwić dostęp do tej treści, w tym również wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Użytkownika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.


4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM


1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Rolą Upalam.pl jest budowanie społeczności, którą łączą pasje motoryzacyjne, co oznacza, że podstawą funkcjonowania Serwisu Internetowego są jego Użytkownicy oraz udostępniane przez nich treści. 
 3. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego mają na celu pomagać Użytkownikom w nawiązywaniu relacji oraz publicznym dzieleniu się swoimi treściami. 
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów, wytycznych oraz wyjaśnień wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z funkcjonalności i modułów Upalam.pl.
 6. Większość Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym wymaga posiadania Konta Użytkownika. Użytkownik posiadający Konto może korzystać w szczególności z następujących funkcjonalności i modułów Upalam.pl:

1. Prowadzenie Profilu Użytkownika, w tym również utworzenie i prowadzenie Profilu Kierowcy.
 2. Zamieszczanie treści w ramach ogólnodostępnych modułów w Serwisie Internetowym.
 3. Udzielanie się na grupach dyskusyjnych oraz zakładanie własnych grup.
 4. Otrzymywanie powiadomień wewnętrznych na temat nowych aktywności oraz treści w Serwisie Internetowym.
 5. Obserwowanie Profili Użytkowników w celu otrzymywania powiadomień na ich temat.
 6. Członkostwo w Klubie Upalam.pl.
 7. Pozyskiwanie Wsparcia oraz udzielanie Wsparcia innym Kierowcom.
 8. Zapisywanie się do wydarzeń publicznych oraz atrakcji organizowanych przez Upalam.pl oraz innych Kierowców.

7. Użytkownik nieposiadający Konta może przeglądać w ograniczonym zakresie wybrane artykuły, aktualności i zakładki informacyjne oraz Profile Użytkowników na stronach Serwisu Internetowego. Niezalogowany Użytkownik może również złożyć zamówienie na paczkę członkowską uprawniającą do członkostwa w Klubie Upalam.pl, z możliwością aktywacji karty członkowskiej i rejestracji Konta w późniejszym terminie.


5. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA, PROWADZENIE PROFILU


1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest wymagane dla uzyskania dostępu do pozostałych funkcjonalności i modułów Upalam.pl.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu przez Użytkownika interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, zatwierdzeniu jego treści polem akcji oraz następnie aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, województwo, adres poczty elektronicznej, nazwa (login) oraz hasło.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta będzie odpowiednio złożone i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Użytkownika w innym miejscu w Internecie.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 7. Użytkownik bez zgody Usługodawcy może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl). Rezygnacja z Konta powoduje, że Konto zostanie bezpowrotnie usunięte –  logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego. Usługodawca może również przechowywać informacje zanonimizowane związane z usuniętym Kontem Użytkownika, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania z funkcjonalności Upalam.pl przez pozostałych Użytkowników (np. informacje o dokonanym Wsparciu).
 10. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Upalam.pl, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta. Utworzenie Konta prowadzi jednocześnie do utworzenia Profilu Użytkownika, który staje się widoczny dla wszystkich pozostałych Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego.
 11. Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może edytować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji edycji Profilu dostępnej z poziomu ustawień Konta. 
 12. Użytkownik prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby wszelkie informacje oraz treści zamieszczone przez Użytkownika na Profilu nie naruszały przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje zamieszczane w Profilu powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.


6. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW W UPALAM.PL


1. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie Internetowym może zamieszczać swoje treści w ramach ogólnodostępnych modułów Upalam.pl, zgodnie z tematyką i przeznaczeniem wynikającym z nazwy i opisu modułu na stronie Serwisu Internetowego. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zapoznać się z nazwą oraz opisem danej zakładki przed podjęciem decyzji o zamieszczeniu w niej określonej treści.
 2. Użytkownicy mogą w szczególności publikować artykuły i aktualności na blogu, dodawać informacje i zdjęcia samochodów oraz dzielić się informacjami o wydarzeniach i firmach motoryzacyjnych.
 3. W razie wątpliwości jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkownika w Upalam.pl, w szczególności ogłoszenia dotyczące wydarzeń i firm motoryzacyjnych, należy traktować wyłącznie w charakterze informacyjnym. Informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Upalam.pl nie należy utożsamiać z wiążącą ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania powinny zostać poprzedzone nawiązaniem indywidualnego kontaktu między zainteresowanymi Użytkownikami oraz ustaleniem szczegółów poza Serwisem Internetowym.
 4. Zamieszczenie treści przez Użytkownika możliwe jest po przejściu do interesującego go modułu Upalam.pl oraz uzupełnienie interaktywnego formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzenie jego treści polem akcji – niektóre treści mogą wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez Usługodawcę, zanim staną się widoczne na stronie Serwisu Internetowego, o czym Użytkownik informowany jest stosownym komunikatem wyświetlanym po wysłaniu formularza. 
 5. Użytkownik ma prawo zmiany opublikowanej treści, jak również jej usunięcia w każdej chwili i bez podania przyczyny, na przykład poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl). Zmieniona treść, której publikacja wymagała zatwierdzenia przez Usługodawcę, wymaga każdorazowo ponownej weryfikacji Usługodawcy przed jej uwidocznieniem w Serwisie.
 6. Jakiekolwiek treści Użytkownika nie mogą zawierać informacji nieprawdziwych lub wprowadzających inne osoby w błąd. Treści Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 7. Niedozwolone jest powielanie przez Użytkownika tych samych treści w Serwisie Internetowym.
 8. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Serwisu (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały oraz pliki komputerowe) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.


7. GRUPY DYSKUSYJNE


1. Użytkownicy mogą porozumiewać się za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez wypowiedzi tekstowe (posty) zamieszczane w ramach grup dyskusyjnych.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo utworzenia własnej grupy dyskusyjnej oraz określenia zasad dostępu do grupy. Wypowiedzi publikowane w ramach grupy widoczne są wyłącznie dla członków tej grupy. W Serwisie Internetowym wyróżnia się grupy prywatne oraz grupy publiczne. Grupy prywatne dostępne są wyłącznie dla osób, których udział zostanie zatwierdzony przez jednego z uprawnionych członków grupy. Grupy publiczne otwarte są dla każdego Użytkownika, który zechce do nich dołączyć.
 3. Użytkownik powinien zadbać, aby wszelkie publikowane przez niego wypowiedzi były sformułowane w sposób zrozumiały i jasny dla innych Użytkowników i nie wprowadzały ich w błąd. Użytkownik, dodając jakiekolwiek komentarze lub reakcje pod treściami publikowanymi na grupach przez innych Użytkowników, powinien zapewnić, że odnoszą się one do komentowanej przez niego treści oraz odzwierciedlają jego faktyczny zamiar. Użytkownik powinien odnosić się z szacunkiem do pozostałych Użytkowników.
 4. Użytkownik, tworząc grupę dyskusyjną, ma prawo ustanawiać wewnętrzne regulaminy i wytyczne dotyczące treści zamieszczanych na swojej grupie, z zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. W razie kolizji pierwszeństwo stosowania przysługuje zawsze postanowieniom Regulaminu Serwisu.
 5. Podczas rozmów na grupach zabronione jest wysyłanie wypowiedzi obrażających innych Użytkowników i naruszających ich dobra osobiste. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania grup dyskusyjnych do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu), nękania i niepokojenia innych Użytkowników, wyłudzania danych oraz przesyłania treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii bądź innych treści sprzecznych z dobrze pojętymi regułami netykiety, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia postów Użytkownika naruszających powyższe zasady komunikacji na grupie. Powyższe uprawnienie może być realizowane również przez administratora lub wyznaczonych przez niego moderatorów grupy, z zastrzeżeniem, że uprawnienie to nie powinno być przez nich nadużywane. Podstawą usunięcia postów Użytkownika powinno być każdorazowo naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub pozostających w zgodzie z Regulaminem wewnętrznych unormowań i wytycznych danej grupy dyskusyjnej. 
 7. W przypadku trzykrotnego usunięcia postów Użytkownika z grupy, Użytkownik traci możliwość dodawania nowych postów na okres 7 dni kalendarzowych liczony od daty usunięcia ostatniej wiadomości. Po tym czasie możliwość publikacji zostaje automatycznie przywrócona, co pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Usługodawcy przewidzianych w postanowieniach pkt. 10 Regulaminu.


8. UTWORZENIE I PROWADZENIE PROFILU KIEROWCY


1. Każdy Użytkownik posiadający Konto może utworzyć Profil Kierowcy. Z chwilą utworzenia Profilu Kierowcy, Użytkownik uzyskuje status „Kierowcy” wyświetlany obok jego nazwy Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Profil Kierowcy stanowi zaproszenie dla pozostałych Użytkowników korzystających z Upalam.pl do udzielania Wsparcia na rzecz Kierowcy. Zbiórki organizowane za pośrednictwem Profilu Kierowcy nie stanowią zbiórki pieniędzy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498 ze zm.).
 3. Utworzenie Profilu Kierowcy następuje po wypełnieniu na stronie Serwisu Internetowego interaktywnego formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe. Użytkownik obowiązany jest w szczególności podać informacje na swój temat, a także określić potrzebny budżet (cel finansowy) oraz Progi Wsparcia. 
 4. Wsparcie udzielone dla Kierowcy może występować w dwóch formach:

1. Wsparcie w granicach jednego z dostępnych Progów Wsparcia – oznacza zawarcie umowy wzajemnej między Kierowcą a Sponsorem, na podstawie której Kierowca zobowiązuje się spełnić świadczenia zadeklarowane przez siebie w ramach danego Progu Wsparcia.
 2. Wsparcie bez określonych Progów Wsparcia albo poniżej dostępnych Progów Wsparcia – oznacza dokonanie darowizny przez Sponsora na rzecz Kierowcy w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

5. Usługodawca nie uczestniczy w wykonaniu zobowiązań wynikających z określonych przez Kierowcę Progów Wsparcia, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Próg Wsparcia przewiduje świadczenia dodatkowe zagwarantowane przez Upalam.pl i opłacane z uiszczonej przez Kierowcę prowizji reklamowej, takie jak wysyłka paczki członkowskiej Klubu Upalam.pl, udostępnienie linku sponsorskiego lub dodanie Sponsora do prywatnej grupy administrowanej przez Kierowcę. W takiej sytuacji Usługodawca spełnia własne zobowiązania wobec Sponsora w sposób niezależny od innych zobowiązań Kierowcy.
 6. Usługodawca nie gwarantuje Kierowcy zainteresowania jego Profilem, otrzymywania Wsparcia od Sponsorów oraz osiągnięcia zamierzonego budżetu. Usługodawca nie gwarantuje również Sponsorom udzielającym Wsparcia, że Kierowca wywiąże się z deklaracji przewidzianych dla określonych Progów Wsparcia. Usługodawca nie ingeruje w przedmiot i warunki zobowiązań zaciąganych dobrowolnie między Użytkownikami za pośrednictwem Upalam.pl.
 7. Kierowca obowiązany jest do zamieszczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących swojej działalności jako kierowcy oraz zamierzonego budżetu i jego przeznaczenia. Informacje zawarte w Profilu Kierowcy powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Treść Profilu Kierowcy powinna być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 8. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Profilu Kierowcy (w tym także poprzez zdjęcia, pliki oraz inne materiały) informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 9. Usługodawca ma prawo do weryfikacji poprawności danych Kierowcy przez otrzymanie przelewu z konta bankowego Kierowcy na konto bankowe Usługodawcy (zwrot otrzymanych środków nastąpi w ciągu 2 dni roboczych), potwierdzenia danych z dowodem osobistym i dokonywać innych czynności weryfikacyjnych.

9. WSPARCIE KIEROWCY, WYPŁATA WSPARCIA


1. Udzielenie Wsparcia staje się skuteczne i ważne z chwilą wpłacenia wybranej przez Użytkownika sumy pieniężnej na poczet danego Profilu Kierowcy. Do chwili dokonania płatności na stronach transakcji nie ciążą żadne zobowiązania.
 2. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Sponsorami i Kierowcami. Serwis Internetowy pośredniczy wyłącznie w obsłudze transakcji między zainteresowanymi Użytkownikami, lecz odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych świadczeń leży po stronie zainteresowanych Użytkowników. Poniższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Usługodawcy za świadczenia gwarantowane w ramach Progów Wsparcia przez Upalam.pl, o których mowa w pkt. 8.5 Regulaminu i do których zapewnienia zobowiązany jest Usługodawca.
 3. Z chwilą udzielenia Wsparcia, Użytkownik uzyskuje status „Sponsora” wyświetlany obok jego nazwy Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4. W zależności od wyboru Sponsora, Wsparcie może mieć charakter jednorazowej wpłaty albo też mieć charakter cykliczny. Sponsor może uruchomić Wsparcie cykliczne na wybrany przez siebie czas określony. Wsparcie cykliczne polega na automatycznym ponawianiu wpłaty z początkiem każdego kolejnego miesiąca aż do końca wybranego przez Sponsora okresu Wsparcia. Następuje to w drodze obciążenia rachunku bankowego Sponsora określoną wcześniej kwotą Wsparcia. Sponsor ma prawo wcześniejszego wycofania się ze Wsparcia cyklicznego, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na skuteczność wpłat dokonanych do chwili rezygnacji.
 5. Wsparcie udzielane jest za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu TPay.com – szczegółowe informacje na temat aktualnych sposobów płatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.tpay.com. Płatność powinna zostać dokonana natychmiastowo po przekierowaniu Użytkownika do bramki płatności – w przeciwnym razie sesja płatności wygaśnie, a Wsparcie nie dojdzie do skutku. Użytkownik może zainicjować przerwaną płatność z poziomu ustawień Konta Użytkownika.
 6. Sponsor otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail od serwisu TPay.com z potwierdzeniem wpłaty dokonanej na rzecz Kierowcy. Zarówno Kierowca, jak i Sponsor otrzymują również dostęp do wszystkich zrealizowanych płatności po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownika.
 7. Wsparcie jest jawne wyłącznie dla Kierowcy, który je otrzymał. Z chwilą przekazania mu Wsparcia, Kierowca otrzymuje wgląd do informacji o Sponsorach, którzy go wsparli, a także o sumie zebranych kwot Wsparcia. Pozostali Użytkownicy, odwiedzając Profil Kierowcy, widzą wyłącznie informację o całkowitym zebranym Wsparciu, z wyłączeniem jednak informacji o poszczególnych Sponsorach.
 8. Wypłata zebranego przez Kierowcę Wsparcia następuje do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obejmuje sumę kwot Wsparcia zebraną w miesiącu poprzedzającym. Wypłata następuje na rachunek bankowy Kierowcy wskazany w ramach Konta Użytkownika. Kierowca obowiązany jest wskazać rachunek bankowy prowadzony przez bank zarejestrowany w Polsce. Kierowca obowiązany jest aktualizować na bieżąco dane swojego rachunku bankowego w razie ich zmiany.
 9. Wypłata Wsparcia następuje z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w serwisie TPay.com. Usługodawca nie gromadzi środków pozyskanych ze Wsparcia na własnym rachunku bankowym. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.). Wszelkie rozliczenia w zakresie Wsparcia Kierowców dokonywane są na zlecenie Usługodawcy przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, którym jest właściciel serwisu TPay.com będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca oświadcza również, że nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), co oznacza, że nie jest obowiązany do stosowania wymogów wynikających z powyższej ustawy.
 10. Przed wypłatą Wsparcia na rzecz Kierowcy, Usługodawca za pośrednictwem TPay.com potrąca stałą prowizję w wysokości 7.5%, a także prowizję reklamową w wysokości od 0 do 10% (w zależności od wyboru Kierowcy) z sumy zebranego Wsparcia – przeznaczaną na promocję Profilu Kierowcy. Kierowca upoważnia niniejszym Usługodawcę do dokonywania stałych kompensat prowizji wymienionych w zdaniu poprzednim z kwoty Wsparcia wypłacanego Kierowcy przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 9.9 Regulaminu. Zapłata prowizji przez Kierowcę potwierdzona zostaje fakturą VAT wystawioną przez Usługodawcę i przesłaną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Kierowca otrzymuje również od Usługodawcy zbiorcze zestawienie wszystkich otrzymanych kwot Wsparcia (zawierające imię, nazwisko, miasto i inne dane podane przez Sponsora).
 11. Kierowca staje się niezależnym administratorem otrzymanych od Usługodawcy danych osobowych swoich Sponsorów i obowiązany jest przestrzegać we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Sponsora wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskuje za pomocą Upalam.pl, w tym również nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania świadczeń w ramach deklarowanych Progów Wsparcia, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Sponsor może domagać się od Usługodawcy zwrotu przelanych środków wyłącznie w szczególnych okolicznościach, przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa lub związanych z rażącym naruszeniem przez Kierowcę postanowień Regulaminu – albo też za wyraźną zgodą tego Kierowcy na zwrócenie Wsparcia. Usługodawca może zwrócić wyłącznie Wsparcie, które nie zostało jeszcze wypłacone na rachunek wskazany przez Kierowcę. Decyzja Usługodawcy co do losów Wsparcia – jego zwrócenia Sponsorowi albo wypłacenia Kierowcy – jest ostateczna w tym sensie, że wyczerpuje drogę reklamacyjną w ramach Serwisu Internetowego, jednak nie pozbawia ona żadnego Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń o zapłatę na drodze postępowania sądowego. Odpowiedzialność za zwrot lub wypłatę należnego Wsparcia albo wykonanie świadczeń w ramach Progu Wsparcia spoczywa na danym Użytkownika zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie spory wynikające z darowizn lub umów wzajemnych zawieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Upalam.pl powinny być dochodzone bezpośrednio między tymi Użytkownikami jako stronami transakcji i bez udziału Usługodawcy.


10. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Upalam.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu poniższych warunków.
 3. Podstawami zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:

1. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
 2. zaleganie przez Użytkownika z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 3. Profil Użytkownika, jego wypowiedzi lub opublikowane przez niego treści naruszają niniejszy Regulamin, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
 4. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu w ramach komunikacji z innymi Użytkownikami, w tym za pośrednictwem grup dyskusyjnych;
 5. zachowania nieobyczajne, obraźliwe, wulgarne, naruszające dobra osobiste, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niezgodne z wytycznymi dotyczącymi komunikacji między Użytkownikami i publikowania treści wskazanymi w Regulaminie; 
 6. działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
 7. Użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań zaciąganych względem innych Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu bądź wykonuje je w sposób nienależyty;
 8. istnieją uzasadnione podejrzenia co do nieautentycznego charakteru Profilu Kierowcy oraz zbiórki pieniędzy prowadzonej przez Użytkownika;
 9. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika; 
 10. wielokrotne naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.

4. Zawieszenie świadczenia Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustąpienia przyczyny zastosowanego zawieszenia. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do Konta (w tym również zawieszeniu członkostwa w Klubie Upalam.pl). W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności. W czasie zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie odblokować zawieszone Konto, gdy otrzyma informację o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 5. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia dokonanego przez Użytkownika oraz konsekwencje tej decyzji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Jeśli naruszenie dotyczy jednostkowej treści lub wypowiedzi zamieszczonej w Upalam.pl przez Użytkownika, Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o usunięciu tej wypowiedzi lub treści, a następnie dopiero o zawieszeniu korzystania z Konta Użytkownika, jeżeli samo usunięcie wypowiedzi lub treści okaże się niewystarczające lub niecelowe, ze względu na wagę lub częstotliwość naruszeń dokonanych przez Użytkownika. 
 6. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług Upalam.pl i polega na usunięciu Konta Użytkownika (w tym również wygaśnięciu członkostwa w Klubie Upalam.pl) oraz przypisanych do niego danych. Zakończenie usług może wystąpić w przypadku, gdy zawieszenie świadczenia usług okazuje się niewystarczające lub jest niecelowe ze względu na wielokrotność lub wagę naruszeń dokonanych przez Użytkownika albo gdy zastosowane zawieszenie usług trwa ponad 30 dni kalendarzowych, a przyczyny jego zastosowania nadal nie ustały. Zakończenie świadczenia usług następuje w drodze oświadczenia przesyłanego Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej, na przypisany do Konta adres e-mail, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 
 7. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.


11. KLUB UPALAM.PL


1. Członkiem Klubu Upalam.pl może być każdy Użytkownik Serwisu Internetowego.
 2. Członkostwo w Klubie Upalam.pl jest dobrowolne i trwa przez czas nieoznaczony.
 3. Aby dołączyć do Klubu Upalam.pl, Użytkownik musi uiścić na rzecz Usługodawcy opłatę wpisową, dokonując zakupu paczki członkowskiej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Z chwilą złożenia i opłacenia zamówienia na paczkę członkowską, zawarta zostaje jednocześnie umowa o członkostwo w Klubie Upalam.pl między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 4. Złożenie zamówienia na paczkę członkowską wymaga uzupełnienia interaktywnego formularza składania zamówienia na stronie Serwisu Internetowego. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 5. Dokonanie płatności z tytułu zakupu paczki członkowskiej następuje za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu TPay.com – szczegółowe informacje na temat aktualnych sposobów płatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.tpay.com. Płatność powinna zostać dokonana natychmiastowo po przekierowaniu Użytkownika do bramki płatności – w przeciwnym razie sesja płatności wygaśnie, a Użytkownik, zainteresowany dalej zakupem, zmuszony będzie ponowić składanie zamówienia tak jak za pierwszym razem. Użytkownik może również zainicjować przerwaną płatność z poziomu ustawień Konta Użytkownika.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o członkostwo w Klubie Upalam.pl następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu paczki członkowskiej. Informacja na temat dokonanego zakupu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.
 7. Szczegółowe informacje o wysokości opłaty wpisowej oraz zawartości paczki członkowskiej podane są na stronach Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej Klubu Upalam.pl.
 8. Dostawa paczki członkowskiej możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski. Koszty dostarczenia paczki członkowskiej (w tym opłaty za transport, opakowanie i usługi pocztowe) zawierają się w kwocie opłaty wpisowej. W zależności od wyboru Użytkownika, paczka członkowska dostarczana jest za pomocą przesyłki kurierskiej albo też zostaje udostępniona do odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy. 
 9. Termin dostarczenia paczki członkowskiej do Użytkownika wynosi do 5 dni roboczych, a termin gotowości paczki członkowskiej do odbioru osobistego wynosi do 3 dni roboczych – liczonych od dnia odnotowania płatności przez Usługodawcę. Za dzień roboczy uważa się jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Opłata wpisowa zawiera w sobie cenę karty klubowicza wydawanej Użytkownikowi wraz z paczką członkowską. Karta klubowicza opatrzona jest unikalnym kodem aktywacyjnym wraz z sumą kontrolną Użytkownika przystępującego do Klubu Upalam.pl. W przypadku gdy zakupu dokonał Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie, kod aktywacyjny i sumę kontrolną otrzymuje on wraz z paczką członkowską. Jeżeli Użytkownik złożył zamówienie po zalogowaniu do Konta, kod aktywacyjny wraz sumą kontrolną znajduje się bezpośrednio na jego Koncie Użytkownika.
 11. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich korzyści wynikających z Klubu Upalam.pl po aktywacji karty klubowicza na stronie Serwisu Internetowego. Aktywacja następuje z chwilą podania unikalnego kodu aktywacyjnego wraz z sumą kontrolną w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego (https://upalam.pl/aktywacja). W razie problemów z aktywacją karty, Użytkownik obok innych środków komunikacji może kontaktować się z Usługodawcą również poprzez dedykowaną grupę publiczną (https://upalam.pl/grupa/17). 
 12. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedną aktywną kartę klubowicza w tym samym czasie.
 13. Szczegółowe informacje o korzyściach wynikających z członkostwa w Klubie Upalam.pl podane są na stronach Serwisu Internetowego.
 14. Karta członkowska jest nośnikiem prawa, z którego wynika uprawnienie Użytkownika do korzystania z niektórych korzyści Klubu Upalam.pl wymagających okazania karty (np. rabaty, wstęp na wydarzenia itd.). W przypadku utraty karty członkowskiej z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. kradzież, zgubienie, zniszczenie karty), Użytkownik w celu dalszego korzystania z tych korzyści może zakupić nową kartę lub paczkę członkowską w taki sam sposób jak za pierwszym razem w cenie aktualnej na dzień dokonania zakupu w Upalam.pl.


12. KONTAKT Z UPALAM.PL


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Upalam.pl jest poczta elektroniczna, adres e-mail: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt @ upalam.pl (kontakt "małpa" upalam.pl) albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


14. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu ma zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 14.9 oraz kosztów określonych w pkt. 14.7 Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie usług w zakresie Klubu Upalam.pl pociąga więc za sobą wygaśnięcie umowy sprzedaży paczki członkowskiej zakupionej przez Konsumenta.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Usługodawcy wszelkie rzeczy otrzymane na mocy tej umowy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt. 14.7 lit. a) Regulaminu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych rzeczy.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

i. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z tych rzeczy;
 ii. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Postanowienia niniejszego punktu 14. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia również do Firm na Prawach Konsumenta.


15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia niebędącego również Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.
 4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług Elektronicznych przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił. 
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


17.  PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE


1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Upalam.pl. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Upalam.pl (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa 
w niniejszym punkcie 17. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będącego również Firmą na Prawach Konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.


18. PRAWA AUTORSKIE DO UPALAM.PL ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Upalam.pl treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Upalam.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Upalam.pl treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o prowadzenie Konta Użytkownika), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Upalam.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili Upalam.pl w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Upalam.pl oraz profili Upalam.pl w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 18.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 18.5 Regulaminu.


19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu: 

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany danych Usługodawcy; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; wprowadzenia odpłatnych usług lub zmiany zasad odpłatności obecnych usług Serwisu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 b. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będącego również Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 c. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.
 d. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania minimalnego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:

i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

e. W przypadkach, o których mowa pkt. 19.2 lit. d) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   Dziękujemy za uważną lekturę!
Chcesz potrenować na
Torze Kielce?
zobacz więcej